Privacy

Alles wat in de praktijk besproken wordt valt onder een strikt beroepsgeheim. Er wordt geen informatie met derden gedeeld zonder voorafgaande toestemming.

Huisarts & Zorgverzekeraar:

De huisarts wordt bij aanvang én beeindiging van de behandeling geinformeerd, tenzij daar bezwaar tegen is. Daarnaast heeft het College Bescherming Persoonsgegevens bepaald dat de psychotherapeut verplicht is om de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) te melden aan de zorgverzekeraar als U voor vergoeding in aanmerking wilt komen. De zorgverzekeraar heeft de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan, onder meer aan de hand van een gedragscode die deze gegevens beschermt.

Mocht U bezwaar hebben tegen de vermelding van Uw diagnose bij de zorgverzekeraar dan kunt U dit kenbaar maken en kan er een factuur zonder diagnose naar de verzekeraar worden verstuurd met een bijgevoegde privacy verklaring.

DBC Informatie Systeem:

Alle afgesloten DBC’s moeten geregistreerd worden in het centrale DBC Informatie Systeem (DIS). Hierin worden geen persoonsgegevens verwerkt. Deze registratie is voor statistische en kostenbeperkende doeleinden. Alle gegevens worden gecodeerd aangeleverd en persoonlijke gegevens van een patiënt (naam, adres, etc.) worden niet gedeeld. De informatie van het DIS wordt niet met de zorgverzekeraar gedeeld.

Klachten:

Mocht U een klacht over Uw behandeling hebben dan kunt U deze het beste direct kenbaar maken. Er kan dan samen gezocht worden naar een geschikte oplossing. Als U deze niet acceptabel vindt kunt U ook overwegen een klacht in te dienen bij een van de volgende instanties:

Klachtencommissie Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP)
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg